بازم بزن به من

بازم بزن به من ، این باره آخره
بازم بزن به من ، از پشت پنجره
خیسم بکن برو ، درد منو بگیر
خسته شدم ازین ، غم های گوشه گیر
آروم چیکه کن ، رو این پیاده رو
دیدی که برنگشت؟ ، پشت سرش برو
فانوس ها کمن ، تو این شب دراز
اون نیست لا اقل ، تو با دلم بساز
فردا نمیرسه ، خورشید رفته خواب
جای ستاره ها ، با شرشرت بتاب
قطره اگه کمه ، دریاست تو دلش
هر شب هزارتا موج ، خورده به ساحلش
مرداد قلب من ، دوره ازم بهار
پس روی غصه هام ، آروم تر ببار

https://www.academytaraneh.com/86906کپی شد!
1012
۳۴