جنگ

همه جا آسمون پر از نوره
دیوار کوچه ها پر رنگه
هیچ کسی تو خونش نمیونه
بهترین شب تو زندگیم جنگه

امشب شب،عروسیه مبارکه و مبارکه …مبارکه

رو سرم نقل رنگی میریزن
تو و خمپاره ها میرقصین
تو،توو یک لحظه صد نفر میشی
منمو صد تا بوسه ی شیرین

امشب شب رو بوسیه مبارکه ومبارکه… مبارکه

من هزارتا ،تو ،روتنم دارم
را(ه) میفتم تو کوچه های شلوغ
همه جا جیغ و هلهلس تو شهر
پیش میرم با این خیال دروغ…

موقع رقص و هلهلس دف بیاریدو نی بزنید

توو کوچه را(ه) میفته جوب شراب
خدا انگاری مهمونی داده
انقدر غرق شادین مردم
هرخونه ۱۰ تا قربونی داده

گل بیارید و گل بیارید می بزنیدو می بزنید…

من میخواستم که عاشقی بکنم
جنگ اما تمام چیزمو………………"بوم"…
………………………..
………………………..

اومدیم نقل ونبات ،آینه و شمع دون…نداریم…

مهیار
شهریور/۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: