تو و من…

تویی کــه تـا ابـد تـوی دلــــم گـیـــری
تویی کــه تــا نـگـم واسـم نمیمـیـری
تویی که لحظه هام با ساعتت کوکن
ولی وقتی نیای لحظه هـا مـشکوکن
.
منی که واـسه تـو تـا آسـمون مـیـرم
واسـه داشـتـنــه تــو ابــرارو مـیــگـیرم
منی که دلخوشیم همش یه لبخنده
کـه ایـن روزا دیـگـه واســم نـمـیخنده
.
تویی که هرچی دارم از توئـه جونم
اگـه نـبـاشـی مـن یـه مـَرده دیوونم
تویــی کـــه مــثـل آسـمـونـیـو آبــی
اگــه نـبـاشـی مــن نــدارم آفـتـابـی
.
منـی کـه روزو شـب دور تــو مـیگردم
یه بار نشد بگی باهات یـکـم سـردم
منی که هر نفس ,نفس نفس مُردم
ولـی هــرگز تـو رو از یـاد نـمـی بـردم
.
تویـی کـه بـا نگات دلـه مـنـو بــُردی
یـه لـحـظه قــلـبـمـــو بــازم درآوردی
تویی که شیشه ی عمرمو نو کردی
حــالا بـهــم نـگـو کــه بــر نـمـیـگردی
.
حــالا بـهــم نـگـو کــه بــر نـمـیـگردی
.

https://www.academytaraneh.com/80041کپی شد!
776
۵