چه اسون

چه اسون رفتیو این بار/ هوای رفتنت سخته/مثه اون روز بارونی چشام بارونیو سرده/چقد مانع شدم شاید که دیر شه رفتنت این بار/ولی انگار نمی دیدی شدم تکرار واست هر بار/برای بودن با تو چه پل هایی رو رد کردم/چه حرفا که نمی خوردم ولی اصرار می کردم/یه حسی میگه این بارم بازم تنهایی همراته/میشه همدم واسه شبهات یه عکسو نامه ساده/

https://www.academytaraneh.com/79958کپی شد!
737