تــموم دنـیا دردمــه

وقــــتی نـــبودن پـــیش ِ تـــو
دنــــیامـو زنــــــدون میــــــکنه
تــکرار ایـــن حـــسه عــــجیب
خـــونــمو ویـــــرون میـــــــکنه

گـــذشــــته ها از خـــــاطــرم
بـــه خــــاطــرت نــــــمیـگذره
بـغضه صدام از تــو شـکست
انـــــگار نــــــمونم بــــــــهتره

مــــثه یــــه راز تــــوی دلــــم
فــــقط شـــدی یـــه حــــادثه
یه عشقی که نموند و رفــت
گـــفتی که عـاشقی بـــسه

بـــیشتر از این نـمون بـه پام
مـنــم یــــه دنــیا حــــــسرتم
هـــر کی یه جوری میـشکنه
تــــنها مــــیشه این خـــلوتم

نــــــذار بــــبازم به چــــشات
نــــــذار ازت دلـــــگیر بـــشم
بـــــــرو نـــمون بـــــانـوی من
نــــــذار که از تـــو سیر بشم

فـــــرصت نـــــده به انـــــتظار
بــــــذار که گـــم شه خـاطره
ایـــــن عاشقی شده عـذاب
بــــــاور کـــــن این حـرفه دله

تــــــــــــموم دنـــــیا دردمـــه
انـــــــــــگار نـــــــــــدارم آرزو
تـــــــــنها بـــــــــمونم بـهتره
تـــــــوام بــــرو چـــــیزی نگو

https://www.academytaraneh.com/78138کپی شد!
796
۸