یا ابا الفضل عربی و فارسی

یا ابا الفضل عربی و فارسی
یا شاهد النهایه ، یا حافظ الـــولایه
یا حامی الحمایه ، یا ضامن السبایا
یا ابو الفضل
شاهدِ شهادتی ، حافظِ ولایتــی
مصدرِ قناعتی ، ضامنِ سعادتی
یا ابا الفــــــضل
یا رایت احسین ، فی بدر و حنین
سیدنا الامین ، مقطوع الیدیــن
یا ابا الفــضل
علمدارِ حسین ، در بدر و حنیــن
دلبندِ امین ، جان باخته ی دین
یا ابا الفضـل
یا ساقی کربله، یا بدر الحـله
یا سر الفله ، ابگلبک حامله
یا ابا الفـــــــــضل
شیرِ کربلا ، رمزِ نیــــنوا
ساقی نوا ، در کرب و بلا
یا ابا الفـــــــــــــــضل

خادم اهل البیت : جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۰/۰۸/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: