با خنده بمون

"با خنده بمون"

مشغول حرف زدنی تو،با کلی غصه
بعضیا پشت سرت دارن کلی قصه

اما آجی حرفای من از بقیه جداس
حرفای من رنگ عشقه،رنگ خداس

میبینم این حالتو میشکنم از درون
خدا کاری کن نشه بیشتراین داغون

من اگه داداشت باشم نیمذازم بترسی
نمیزارم توکاواره غم به زور برقصی

مراقب دلت باش حرفمو نصیحت بدون
تو نصیحتم میکنی اما آجی با خنده بمون

*این شعر رو یک شب برای استادم گفتم: پگاه دهقانی*

https://www.academytaraneh.com/77581کپی شد!
726
۱۳