خواب شیرین

سلام یه کار خیلی قدیمی برای دوستای قدیمی هم ترانه
خواب شیرین
بیا باز به خوابم که محتاجت هستم
بیاد شبی که کنارت نشستم
بیا باز به خوابم که تنها نمونم
جای خالی تو بریده امونم
بذار توی رویام ببینم چشاتو
توخواب وخیالم بذار رد پاتو
بذارعطرحرفات تو خوابم بشینه
صدات التیام واسه درد سینه
دمی با خیالت بذار جون بگیرم
سرم رو رو پاهات بذارم بمیرم
بکش روی موهام دودست نوازش
نگیرازمن اون روکه دارم نیازش
تو یه خواب شیرین بذار باز رها شم
نمیخوام دیگه ازتو خواب تو پاشم

https://www.academytaraneh.com/76279کپی شد!
1095
۳۳