دلم میخواد :

دلم میخواد که از اول
دیروزُ باز شروع کنم
مثِ یه خورشید دوباره
تو آسمون طلوع کنم
ترمه ی توریِ سفید
رو شونه ی شب بزارم
از دلِ سنگِ زمونه
تنگِ بلوری بیارم

دلم میخواد که از اول
این زمینُ رها کنم
آدمای تیره دلُ
از اهلِ دل جدا کنم
رو تنِ خشکِ صحراها
گل بوسه ی عشق بکارم
از دلِ این ابرِ تیره
رو تنِ صحرا ببارم

دلم میخواد که از اول
شبِ دلم سفید بشه
مثِ چراغِ مهتابی
پر از نورُ امید بشه
حالا میدونم که دیگه
از دلِ من گذشته بود
اما هنوزم میشه باز
از جنسِ یه فرشته بود

https://www.academytaraneh.com/76022کپی شد!
667
۱۸