دخترک احمق + مسعود امامی

گمونم که عاشـــــــــق شدی دخترک

نه این عاشــقی نیســـــــــت پژمردنه

میخای سهم قلبت شکســـتن بشه؟

تهش تـــــــوی گرداب غـــــــــم مردنه

ببین بخت تو تیــــــــره نیست اونه که

داره زندگیتـــــــو به گـــــــــند میکشه

واسه هرزگـــــی کردنش خوبیـــــــــو

وجودتــــــــو داره به بـــــــــند میکشه

ببیـــــــن بهتره رد بشـــــــــی از دلت

نه اون قسمتت بود نه تو ســـهم اون

اگه صد دفه بشکنی بس که نیست

نمیفهمه، اینـــــه همه فهـــــــــم اون

غلط میری این راهـــــــــو آخه مگـــــه

چشات کوره عقلت نمیگـــــــــه نـــرو

تو احمق ترین دختـــــــــر شهریـــــــو

به جز من تو آینــــــــه کی دیده تورو؟

======================================
آنا نوشت: ترانه ای که مدت ها میخواستم بنویسمش و نشد.
+ تصمیم این روزهایم:
یه مدت میخوام ول کنم زندگیرو/بذارم کنار عشقو دیوونگی رو
چشامو رو اونی که میخوام ببندم/یه مدت با هیچی با هیچکی نخندم
یه مدت میخوام رنگ چیزی نباشم/هراسونو دلتنگ چیزی نباشم
بترسن همه آدما از منی که/قراره یه مدت بشم یکی دیگه(مسعود امامی)

https://www.academytaraneh.com/73360کپی شد!
1184
۵۳