کشتار مردم مصر

کشتار مردم مصر
همه جا مشت و صدا ، همه جا بوی قــیام
همه جا آتش و دود ، سایه زد بر پشتِ بام
***
سیلی از بارانِ اشک ، توی شهری پر عزا
خون ها جاری شده ، سیل بندش جثه ها
***
قتل و کشتارِ سکوت ، زیرِ چترِ بندگی
بی خدا عزتِ دل ، ذلّت و درماندگـی
***
در زلالِ آبِ نیل ، گوهرِ عشق و وفــا
در تمدن ها ی دور ، سیر کرده ناخدا
***
کرسی و جاه و مقام ، حبّ دنیا آفریــــد
با سلاحِ سرد و گرم ، قلبِ همشهری درید
***
شبِ تارِ هموطن ، مست شد در انتقـــــام
سینه ها پر درد و غم ، خفه شد در یک پیام
***
همه جا مشت و صدا ، همه جا بوی قــیام
همه جا آتش و دود ، سایه کرده پشتِ بام
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۵/۰۵/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: