عید آمده . عید آمده .عید آمد

عید آمده . عید آمده .عید آمد
رخ زده هلالِ عیدِ مومنــــــان
آسمان رنگین کمان پوشیده شب
کف زدن ستاره ها وقتِ غــروب
در دلِ غمهای ما خشکیــده تب
***
مبارک مبارک ، دیــــدت مبارک
جشنِ خدا روزه دار ، عیدت مبارک
***
گل و بلبل و دل هلهله کـــــردن
توی شهرِ یاران جشن و ســروری
کف زدن توی باغ برگای عشـــقم
رقص و آوازِ شاد بشکن چه شوری
***
آقاجان عید اومــده
به یتیمان سر زده
***
همه شاد و خندان کنار سـفره
کودکان بزرگان به به چه روزی
بوسه ها روی لپ کشیده خطی
از محبت و عشق یارم نسوزی
***
خوش خبر فریاد کرد
در جهان بیداد کــرد
***
دید و بازدید روز تو شهرِ قلبم
با لباسِ جدید عشقی بنا شــد
اره والله چه خوب آوازه سر داد
عید فطر آمده شهر سبا شـد
***
عیدی هم یادت نره
تو نگو دردســـره
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۸/۰۵/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72548کپی شد!
552
۵