**خیره به در**

همون لحظه ی تلـــخ دل کنــدنـــــت
همون لحظه که هیچ رحمی نداشت
همون لحظه ای کــــه ازم رد شــدی
میخواستـــم بمیـــرم غرورم نــذاشت

تــو رفـتی و مــن غــرق برگــشتـنت
تــمـوم وجــودم بــه در خـیــره شــد
تــو رفـتی نـدیـدی هــوای چـشــام
مـثــه آسمــونــی که دلگــیره شــد

*ســرم گــرمه با خاطـرات خوشـــت نــبــودت دیگه سـرنــوشــت منــــه
تـــو نیــستـــیو دنــیا جهــنم شــده زمـــین و زمـــونم با مـــن دشمنـــه*

از اون روز تـــو ایـــن خونه زندونیـــم
نبــــودت میخواد پشتمو خــم کـــنه
دیگه پنجرم قلبش از شیشه نیست
نـــمـــیـــذاره دنــیــا نگــاهــم کـــنه

دیگه سیــرم از خـــوردن حســـرت و
حــالا حســـرتــه که مـــنــو مـیخـوره
مـیدونــم که دســت نــبــودت یه روز
نـــخ نـــــــازک عـــمــرمــو مــیـــبــره

*ســرم گــرمه با خاطـرات خوشـــت نــبــودت دیگه سـرنــوشــت منــــه
تـــو نیــستـــیو دنــیا جهــنم شــده زمـــین و زمـــونم با مـــن دشمنـــه*

ـــــــــــــــــــــــــــــ
کاش من هم مانند تو دلی اضافه برای رفتن در سینه داشتم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: