"تو رو دوسـت دارم ….آرزوی منی"

تو رو دوست دارم ..
تو رو دوسـت دارم ….آرزوی منی
همیـشه حضورت برام دغ دغه س
تو این حال خوبه نیاز و نماز
نگاه تو معنا به یک عقربه س
تو این حال خوبه نیاز و نماز
به سمت نگاه تو رو میکنم
یه سجده که رو به توپیداشده
به احساس پاک تو خو میکنم
دخیلم به عشق ونگاه و صدات
که هرشب یه لالایی تازه شه
میترسم..گره خوره اقبال من
دعا میکنم این گره وابشه
خدا دست تو دکیه گاه منه
بذار دست تو حسه گرما بده
بدون تو یخ بسته احساس من
حضورت برام معنی بودنه
تو رو د وست دارم ارزوی منی
طواف تو حج نگاه منه
نگاه کن بچشمای گریون من
همین اشک بارون گناه منه ….
سوگند انصاری "

https://www.academytaraneh.com/69102کپی شد!
1626
۶۷