دوباره نم نم بارون…

این ترانه روبرای سیاوش قمیشی گفتم…
شوخی کردم خواستم روون ترخونده بشه چون به سبک ایشونه
دوباره،نم،نمِ بارون__تن دن،یاروبوسیده
دوباره غن چه ی باغ،چه__دلش،لبریزامیده
میادازخاک،بیرون و__همه دن،یارومیبینه
ولی از،غربت این جا__که اون چیزی نمیدونه
حواسش،گرم خورشیده__که داره،نورمی تابه…
شبابا،تابش مهتاب__دلش،آروم می خوابه…
____________________________________
نمی دونه…بزرگای زمین،،،ازعشق بیزارن!
نمیدونه!چه آسون، جای ریشش،سنگ میکارن!
نمی دونه…زمستونازمین،،،خاموشه وسرده!
نمیدونه!که دن،یا قصه ی،،،تنهایی ودرده! (۲)
________________________________________
لالا،لا،لا،لالا،لا،لا__بخواب ای غن چه ی زیبا
تموم غن،چه ها مر،دن__تویی این،جا تک وتنها
تنت از،درد،پوسیده__به حدِ،مرگ،بیماری
هنوزم،فکرخورشیدی__حواست،نیست،انگاری!
می دونم،سردوغمخواری__هنوزم،آرزوداری
ازاین دن،یای دیوونه__مثِ من،سخت،بیزاری…
________________________________________
می دونم،آخرِدن،یا،یه جورایی هواخو..به
می دونم که یکی می،یاد،غماروسفت میکوبه
تنت آرو…م ،خوابیده،ولی روحِ توبیداره
همیشه،مهربونی کن،خدااز،ظلم،بیذاره…

https://www.academytaraneh.com/62510کپی شد!
1263
۳۴