صدام بزن

روحم مث یه تیکه یخ
میون کالبد تنم
یه گوشه افتاده ومن
نمیتونم کاری کنم
بدون هیچ تحرکی
خوابیده روح سرد من
تو با صدای روشنت
بیا اونو صدا بزن
صدای تو یه معجزه
بیامنو صدابزن
ناجی روح یخ زدم
گرمارو هدیه کن به من
صدا بزن تو اسممو
بدونم هست اینجا یکی
که میتونه جدام کنه
از سرمای این تاریکی
صدابزن که با صدات
بیدار شم از خواب بد
که با صدای خوب تو
فقط میشه زندگی کرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4759کپی شد!
963
۱۳