نـــــــــــــ ـــمی خوام

  نــــــــــــــمی خوام لباتو با یه بوسه پژمرده کنم

خرمــــــــن بـــکر موهای تو رو دست خورده کنم

حتی دستــــــــاتو نمی خوام توی دستام بگیرم
فقط چشــــماتو ازم نگیر بی چشمات می میرم 

. . .

نــــــــــمی خوام دست بکشم روی حریر تن تو

نــــــــــــــمی خوام گریه کنم تو ما من دامن تو

حتی جــــــــایی رو نمی خوام توی قلبت بگیرم
فقط چشـــماتو ازم نگیر بی چشمات می میرم 

. . .

نـــــــــــمی خوام تو رو اسیر عشق خامم بکنم

یا گوشات و خسته از زهـــــــــــــــر کلامم بکنم  

توخیالم نمی خوام تو رو در آغـــــــــــوش بگیرم

فقط چشــــماتو ازم نگیر بی چشمات می میرم

. . .

تو یه حســـــــی نمی خوام برام اسیر تن بشی

آرزومـــــــــــه . نمی خوام ولی تو مال من بشی

نـــــــــــــــمی خوام حس رها بودن و از تو بگیرم

فقط چـــــشماتو ازم نگیر بی چشمات می میرم 

. . .

نــــــمی خوام تو تنهایی سر روی شونه ات بذارم

نـــــمی خوام حتی بفهمی که چقدر دوست دارم

نـــــــــــــــمی خوام خنده رو از رو لب نازت بگیرم

فقط چــــــشماتو ازم نگیر بی چشمات می میرم 

(محکوم)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3404کپی شد!
582
۶