صدسال تنهاییم…

کی گفته  از چشمام افتادی

وقتی نگات دنیارو می ارزه

هرچی بیاری به سرم خوبه

پیر ت شدم دستام می لرزه

یه آدم لجباز و احساسی

یه عاشق دلبسته به بارون

کنار تو یه آدم دیگه ام

دنیای من، دنیامو برگردون

هرشب تو آغوش نبودنهات

هم بستر احساس من میشی

فردا نداره آون شبی که تو

با خاطراتم تن به تن میشی

تودور موندی از منو یادت

بیداره تو چشمایی که بسته اس

من پیله کردم تو خودم هرشب

جای سرت رو این تن خسته اس

وقتی عزیزت میره میفهمی

هرثانیه رگباری از درده

توی خودت میری ومیبینی

آبی که رفته برنمی گرده

تغییر دادی سرنوشتی رو

که تلخی طعمش رو میدونی

یه روز میرسه که با حسرت

صدسال تنهاییمو میخونی

یگانه_سامانی

کی گفته  از چشمام افتادی

وقتی نگات دنیارو می ارزه

هرچی بیاری به سرم خوبه

پیر ت شدم دستام می لرزه

یه آدم لجباز و احساسی

یه عاشق دلبسته به بارون

کنار تو یه آدم دیگه ام

دنیای من، دنیامو برگردون

هرشب تو آغوش نبودنهات

هم بستر احساس من میشی

فردا نداره آون شبی که تو

با خاطراتم تن به تن میشی

تودور موندی از منو یادت

بیداره تو چشمایی که بسته اس

من پیله کردم تو خودم هرشب

جای سرت رو این تن خسته اس

وقتی عزیزت میره میفهمی

هرثانیه رگباری از درده

توی خودت میری ومیبینی

آبی که رفته برنمی گرده

تغییر دادی سرنوشتی رو

که تلخی طعمش رو میدونی

یه روز میرسه که با حسرت

صدسال تنهاییمو میخونی

یگانه_سامانی

کی گفته  از چشمام افتادی

وقتی نگات دنیارو می ارزه

هرچی بیاری به سرم خوبه

پیر ت شدم دستام می لرزه

یه آدم لجباز و احساسی

یه عاشق دلبسته به بارون

کنار تو یه آدم دیگه ام

دنیای من، دنیامو برگردون

هرشب تو آغوش نبودنهات

هم بستر احساس من میشی

فردا نداره آون شبی که تو

با خاطراتم تن به تن میشی

تودور موندی از منو یادت

بیداره تو چشمایی که بسته اس

من پیله کردم تو خودم هرشب

جای سرت رو این تن خسته اس

وقتی عزیزت میره میفهمی

هرثانیه رگباری از درده

توی خودت میری ومیبینی

آبی که رفته برنمی گرده

تغییر دادی سرنوشتی رو

که تلخی طعمش رو میدونی

یه روز میرسه که با حسرت

صدسال تنهاییمو میخونی

یگانه_سامانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: