ببخش

نخواستم ببینی رنگ غم                        بشه چشمات خیس، پرنم

نخواستم باشم مثل درد                        باشم کسی که قلبتو شکست

شدم مثل موج دریاها                           شدم بیقرار،هستم تو رویاها

شدم مثل ابرهای سیاه                          که هرلحظه میباره چشماش

نمیدونم چیه احوال دلم                        نمیفهمم دیگه حرفای دلم

نمیدونم چی شد که هواشد ابری             روزگارم ریخت بهم،شدش پراز سردی

دعا میکنم باشی آرومه اروم                   باشه قشنگ روزات ،مثل نم نم بارون

دعا کن بشم آرومه آروم                         بشم راحت از این احساس ناآروم

میگم کلام آخرو ،من                              عزیزم شاد بودنت برام مهم هست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: