گـــــــهــــواره ی خــــالـی…

یه مــــــــــادر توی خــیمه هر شبــــو روز

داره لـــالـــایی از بـــــــــارون میـــخونـــه

یه شیش ماهـــه که از خشــــکیـــه لـبهاش

تـلــظی میـکنـــــــه بس نیـــمه جــــونـــه

 

توایــــن ظلــمتِ مـــــحـــضه نــا امیـــدی

بـبیـن عمو چطــــــور فانـــــوس میـــــشه

آره عمـــــو میاد با مشــــــــک پــــــر آب

محــاله حــــس کنم مأیــــــــوس میــــــشه

 

تــواین لــالـــاییه دلتــــــنــگ وبـــی روح

چـــــــــــقد مـن آرزو واســـــت میــــــارم

تمــــــــومه آرزوم اینـــــه علـــــی جــــان

یــــه روز تودســــت تـــو حنـــــا بــزارم

 

خـــداونــــــدا نیــــــــاد اون روز وقـــــتی

ببــــــینم بـیـــتو من تنهـــــــــــــا میـــــشم

اگــر که تــاره مــوت یه دونـــه کــــم شـه

بــــدون ،با زندگــی _ منهــــــــــا میــشم

 

شایــد این گریه هات از تشنگـــی نیســت

ازیــن غربـــت داره میســـــــوزه جونــت

تورو جـــــونِ پــــــدر آروم تــــر بــــاش

شاید غیـــــرت میــــچرخه تــوی خونـــت

 

دلــت میخواســت بجنـــگی توی میــــدون

تو هـم فـــــدایی میــــشدی بــرای بـــابــــا

چه کــــرده با گلـــــوت تیــــر سه شُــــعبه

که پــــیـــچیـــد غربتـت تـــــمومه دنیـــــا

 

صـــــدای خنـــــــده هـاتــــو من نــــــدارم

دوبـــــاره غصـــه هـام تکـــــرار میــــشه

ازون وقــت که ســـرت رو نـــیزه رفــــته

همیـــشــه گریــــه هــام اجبـــــــار میـــشه

 

به یــــــــادت ای گل پـــژمــــــرده ی مـــن

همــــش به گلــــــدونـــای خونـه ،آب میـــدم

علی جـــــــــــانم کجــــــــا هستـــی بـبـیـنــی؟

دارم گــــــهــــواره ی خــــالیــتو تــاب میــدم!!

https://www.academytaraneh.com/8415کپی شد!
881
۲۶