سراب باتو بودن

صدای شکستنم نگوبه گوشت نرسید
بیکس وتنها شدنم نگوبه گوشت نرسید

می دیدم تو رویاهام دستات تودستای منه
تو فقط مال منی این رویا دنیای منه

می دویدم دنبال عکسی که تصویرتو بود
اما تا می رسیدم جز سراب چیزی نبود

چیزی که از تو برام موند همین حسای عجیبه
زندگیم شده یه عادت این دنیا واسم غریبه

توبروخوش باش عزیزم من به این خوشی می نازم
زندگیتو کن گل من,من با این حسا می سازم

می خوای دل بکنم از تو همه میگن آرزوته
می دونم یکی رو می خوای نگران آبروته

میدونم منو نمی خوای دیگه خشک شده این ریشه
تو که یاد من نمی شی من به یادتم همیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: