عادت

بیا نوازشم کن و
منو تو آغوشت بگیر
نیاز و خواهش منو
بسه دیگه!ساده نگیر
تو این سیاهی های شب
بازم دلم تنگه برات
سکوت و زجه های من
سرود و آهنگه برات
اگه دیگه خسته شدی
برای من بازی نکن
با این دروغای قشنگ
بازم منو راضی نکن
گفته بودم بدون تو
نفس دیگه سخته
نرو…
ترو به حرمت چشات
عاشقمو خسته
نرو…
چطور میتونی بگذری
از اون همه قول و قرار
از این دل سیاه تو
آهای زمونه !
آی هوار
برو دیگه به روت نیار
بی کسی عادته برام
یه وقت سراغمو نگیر
این روزا راحته برام!

https://www.academytaraneh.com/5365کپی شد!
1654
۳۲