دادگاه

داستان عشق تو
ترجمان یک نگاه
دستهای بدرقه
بوسه ای میان راه
ترس سر به مهر تو
راز سر به مهر من
برکه ای بدون آب
قصه پلنگ و ماه

داستان عشق تو
اشک گرم فاجعه
چشمهای بی نفس
قلبهای بی گناه
خاطراتُ رج زدن
هی نفس نفس زدن
هجمه سیاه دود
رقص شعله روی کاه

داستان عشق تو
آخرین شماره ها
بارش شدید برف
حسرت یه جون پناه
واژه های خط خطی
دفتری پر از سوال
پاسخی به نام” شک”
مکثهای گاه گاه

داستان عشق تو
روزهای سرد عمر
عطر عاشقی من
بغضهای سر به راه
داستان عشق تو
واژه ای به نام آه
اتفاق ساده ای
در حضور دادگاه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5304کپی شد!
1071
۱۵