غم تنهایی

به همین سادگی رفتی
بی خداحافظی رفتی
دلموتنها گذاشتی
دنبال عاشقی رفتی
مگه من عاشق نبودم؟
شایدم لایق نبودم
به خدا بی تو غریبم
توچرا اینجوری رفتی؟
رفتی وتنهام گذاشتی
توی غُصه جام گذاشتی
زندگی بی تو چه سخته
توچراتنهایی رفتی؟
قامتم شده خمیده
دنیاازمن دل بریده
درد دوریت منو کشته
منو جام گذاشتی رفتی
……………………

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5072کپی شد!
915
۱۵