همیشه های هفته

(همیشه های هفته)

غم از چشام می ریزه همیشه های هفته

سیصدو شصت و چن(د) درد توی شبای هفته

شنبه شروع غصه و جمعه ها پایون نداره

گذر نمیشه کرد از این هفته خیابون نداره

شبای لعنتی سرد شبای هفته های درد

روزای یکشنبۀ لوس غروب هفته های زرد

دلم دوباره غم داره دوباره از غصه پره

دو شنبه های بی ملال دوشنبه های دلهره

به نیمه میرسه ولی تموم نمیشه این لجن

سه تا شنبه گذشته و سه شنبه رو کرده به من

کلافهَ م و دلم میخواد رگامو از ته بزنم

یعنی رسیده روز من رسیده روز مردنم

چارشنبه های بی هدف چارشنبه های بی صله

چارشنبه های دوری و چارشنبه های فاصله

پنجشنبه های بی قرار پنجشنبه های مرده زار

قطعۀ قبرای سیاه ردیف بیست و پنج هزار

دوباره جمعه های تار جمعه های چشم انتظار

آخر هفته های سرد اول هفته های زار

غم از چشام می ریزه همیشه های هفته

سیصدو شصت و چن درد توی شبای هفته 

                 

 ۲۰ اردی بهشت ۱۳۹۰

  میثم بخشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4545کپی شد!
894
۳۳