زندگی…!

دل من چشاتُ بردارُ برو
اینجا چیزی واسه دیدن نداره
توی عمق دره ها رها میشی
اینجا اوج پر کشیدن نداره
قصه آدم فقط یه قصه است
دیگه سیبی واسه چیدن نداره
زندگی داره به آخر می رسه
نفسی واسه کشیدن نداره

زندگی اون روتُ رو کن
همه مونُ زیرو رو کن
همه لحظه هات گذشتن
زندگی رُجستجو کن

https://www.academytaraneh.com/36208کپی شد!
1281
۲۸