۞ شـعـر پـایـیـزی ۞

در آخرین روزهای بهــار ،

ترانه ای از جنــس پــاییـــز …

 

http://ih0.redbubble.net/work.3931296.2.flat,550x550,075,f.autumn-is-a-second-spring-when-every-leaf-is-a-flower-albert-camus.jpg

 

 

حبس نبضم در تکاپوی زمان ، کینیه ی آیینه را اصرار شد
در گذرگاه عبور برگ باز ، سرنوشت تلـــــخِ من تکرار شد

فصل پاییز و درنگِ رنگــــــــ ها ، بوم نقاشی سهراب جوان
از سکوت شعر پاییزی من ، پیرمردی می نویسد یک رمان

باور برگ درختی که هنوز ، صادقانه میرود در دست بــــــاد
صادقانه میکند تن را راها ، تا غریوش بشکند شمشیر ماد

در سکوت حیله های پست باد ، جستن یک ذره آزادی کـــــور
ریشه ی شیشه ای نسل درخت ، برگ را از زندگی میکرد دور

در خیالش سیب سرخ لحظه بود ، کز درخت افتاده با تلمیح باد
برگـــ زرد شـعـر پـایـیـزی من ، شـد جـواب طعمه ی تـنـبـیـه باد

از هزاران ساله عمر یک درخت ، برگ قصه سرخوش یک ساله است
بعد افـتـادن اگـر هـم تـوبـه کرد ، تـوبـه ی گرگــــ و طـواف نـالـه است

حبس نبضم در تکاپوی زمان ، کینیه ی آیینه را اصرار شد
در گذرگاه عبور برگ باز ، سرنوشت تلـــــخِ من تکرار شد

فصل پاییز و درنگِ رنگــــــــ ها ، بوم نقاشی سهراب جوان
از سکوت شعر پاییزی من ، پیرمردی می نویسد یک رمان

https://www.academytaraneh.com/2965کپی شد!
2624
۳۴