پریشونم۸

تواین روزا که داغونم
ازعشقِ تو فراوونم
همیشه ماجدابودیم
عجیبه قصه هامونم

تبِ عشقِ تودلگیره
بدون تونفس گیره
نباشی آخرش یک روز
دلم ازغصه می میره

پریشونم،پریشونم،پریشون دوتامونم
پریشونم،پریشونم،غمِ توکرده داغونم

دلی که دست دلداره
همیشه میشه آواره

همیشه ازدلش میری
توخواب دستاشومیگیری

پریشونی،پریشونی،تواین شبها که گریونی
پریشونی،پریشونی،تو و اشکهای پنهونی

شبیه موج طوفانم
ولی من قطره بارانم
دارم ازدست میرم من
جداازجمع یارانم

۰۹۳۵۸۵۱۶۷۹۴جوادمعقول

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

178