برو از خونـه ام بیـــــــــــــــــــــرون

من و یه عمری دلتنـــگی / تپــش در سینه ی سنگــی
تو این بازی بهت باختـــــم / داری بیهوده می جنگــــی

چشام وا مونده از حیــرت / بهش دس میدی بی غیـــرت
نگــــاهش میکنی طــــوری / که من داغون شم ازحسرت

برو حرفاشـو خوب گـــوش کن / برو من و فرامــوش کن
دم رفتـــــــن در و ببنــــــد / چــراغــــارم خامــــــوش کن

من اینـــجا بی تو آرومــم / عـــــروس خونـــه ای شـــومم
صدای هـق هـــق ام می گـــه / چقـــــد از زندگیــت دورم

تو میخواستی که، عاشق شم / نکاح اشک و هـق هـق شم
اگه مردی ،نمـــی ذاشــــتی / به این بیـــــراهه لایــــق شم

نرو اینقـــد رو اعصـــــابم / نـــده این قـــده عذابـــــــــم
برو از خونه ام بیرون / می خوام آســــوده بخوابـــــــم

https://www.academytaraneh.com/9641کپی شد!
802
۴۹