نامه

                          نامه

نامه ای زدم بر باد                 برسد دست یار

نامه ای همچون نسیم          آرام و دلنشین و با وقار

نامه ها زدم بر باد                 بیارد خبری از یار

شعرم بر لب و سازم در دست      می خوانم همچون نسیم

آرام و دلنشین و با وقار             می شینم گوشه ای در انتظار

تا برسد خبر از یار                   یار بی خبر از من و من بی خبر از یار

انتظار پوستِ جوانی را گرفت       ساز خوش صدای مرا گرفت

همراه این غافله ام کرد                در گذر زمانه گم کرد

دست زمانه یاری کرد               خاک را بالینم کرد

نامه ها به پایان آمد                 خبری از یار نیامد

یار هر چه ز من دور شد         مثل کوه با عظمت شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8883کپی شد!
683
۷