سازه

ستون خم گشته ما/پنجره های تا به تا
تیر ترک خورده سقف/نشست پی جدا جدا
سر گیره پله ورود/اندازه های جور واجور
ازرویکی باید پرید/مشخصه از راه دور
فقط نمای خالیه/عروسک پوشالیه
سازه دلش زخمی شده/طراح اون خیالیه
اینجا حساب کتابی نیست/دفترچه حسابی نیست
عمران ومعماری چیه/اطاق این. انباری نیست
فقط یه معمار میتونه/با چند تاخط نما بده
از یه فضای گمشده/یه گلخونه بما بده
فقط یه طراح میتونه/تیروستون وبنشونه
وقتی که زلزله میاد/آب توی لیوان بمونه

شهرام اسلامی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: