پس کی تو می رسی؟

افسرده و غریب روزم بــه شب رسید
با انتظــــار تو جــونم به لب رسید
چشمام بــه راهتـــه تو اوج بی کسی
حرفم شده همین پس کی تو می رسی؟

“چشمم بدون تو با گریـــه اشناست
هی پلک میزنه تصویـــر تــو کجاست؟”

با در می کشــم تصویری از قــرار
یا غصه می خورم کی می رسه بهار؟

موجی نمی رســـه از تو بــه ساحلم
دریــا بدوون تـــو؟ باور نمی کنم!!
بغضای نیمه جون افتادن از نفس
باید رها بشن از گوشه ی قفس

“چشمم بدون تو با گریــه اشناست
هی پلک میزنه تصویر تو کجاست؟”

https://www.academytaraneh.com/4183کپی شد!
1903
۱۴۰