طرح خدا

برنده  نیس خدایِ تو توو نقّاشی

دنیامونو تیره کشید،  نه روشنی ، نه تابشی

توو نقّاشیش، چی می کشید

گریه می کرد، حکیم باشی

چَن روزی گشنه موندِ بود

غذا نداش آشپز باشی

اِنگاری از فقر مرده بود

جونی نداش قصاب باشی

مداد سیاش یه طرح زده

تیرو کمون، رو به هدف

گنجشگکِ اشی مشی

نه پارتی بازی نمیشه

روو طرح باید خط بکشی

طرحتو حذفش می کنیم

حتّا اگه خدا باش

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2422کپی شد!
1324
۵۲