خدای مردم

لعنت به روزگاری
که روی خوش نداره
دنیایی که شبیه
زندون تنگ و تاره
————————
لعنت به ارز و سکه
به این تورم شوم
به دزدی که میدزده
از آدمای مظلوم
————————-
لعنت به آدمایی
که قلبشون سیاهه
شغل کثیفشونم
تجارت گناهه
————————
لعنت به بانک برتر
ربا و سود بیشتر
به ماشینای شیکو
نزول خورای کافر
————————
لعنت به اون دلی که
دنیا پرست و خوابه
دنیاش قشنگه اما
آخرتش عذابه
————————
دنیا و خواستنیهاش
شد هوی و های مردم
لعنت به مال دنیا
که شد خدای مردم
————————-

فایل صوتی

https://www.academytaraneh.com/83344کپی شد!
1142
۲۳