خیلی دیره

ازحسه وجودت قلبت داره میگه/نمیخوای که بدونه باورکن خیلی دیره

توقلبت اونو میخواد همش آروم نداره/اون باید بدونه تو قلبت بی قراره

خیلی دیره خیلی دیره دلت آروم نگیره/باور کن که واسش تو دلت خیلی اسیره

خیلی دیره خیلی دیره دله تو خیلی گیره/باور کن که واسش تو دلت داره میمیره

اسیرخندهاشی اسیراون نگاشی/بدون که تو با چشمات بارون اشک می پاشی

حالا نگات میخنده ولی چشات که خیسه/برای دیدن اون چشات خیلی حریصه

میخواد اونو ببینه دلش آروم بگیره/هنوز قبول نداره که دیگه خیلی دیره

https://www.academytaraneh.com/80650کپی شد!
1047
۱۶