گمشده ها

پل های پشت سر خراب
دنیای آرزو سراب
بااین غمای پر عذاب
دیدارمون باشه توخواب
ازفکرگم شدن نترس
ماعمریه که گم شدیم
تو بازیای سرنوشت
باریچه ی مردم شدیم.

https://www.academytaraneh.com/802کپی شد!
1290
۱۶