علی ای ظهور ذ ا تت..عید برهمه شاعران مبارک

علی ای ظهور ذ ا تت شب قدر کبریائی
زجلال کعبه دیدم که تو جلوه خدائی
نه طلوع تو هویدا نه غروبت آشکاراست
همه شرق غرب و عالم ننمایدت نهائی
گو هری و هر دو عالم بفروزد از جلالت
همه عرش زیر پایت که تو نور هر سمائی
گر از این جهان خاکی گذری به دل نمائی
همه جا به عشق نازم که تو عشق را ثنائی
نه د لی به غیر دارم نه سری به جز هوایت
زتو خواهم هر چه خواهم زدرت به هر سرائی

https://www.academytaraneh.com/8019کپی شد!
1229
۴