سکوت

سکوت گاهی رضایت نیس

یه وقتا اوج اتیشه

یه وقتا ساکتی اما

دلت داغونه ازریشه

 

یه وقتا ساکتی اما

یه دنیا حرف توچشماته

تاحرفاتونگی این بغض

توهرجاباشی همراته

 

 یه دنیا غصه داری و

ولی  هیشکی نمیفهمه

یه وقتا روزگارباتو 

به شدت سرد وبی رحمه

 

یه وقتا زندگی اینه


دلت پرمیشه ازکینه


غمت ازحدمیره بالا


 دلت میدونی ازمینهسکوت گاهی مث فریاد


یه عالم گفتنی داره


به ظاهرخوب وارومه

 

 

 دل غمگین وبیچارهنمیگه حرفاشو گاهی

 تووقتایی که غمگینه

 یه وقتا هضم این غصه

واسه دل خیلی سنگینه یه وقتا میگذری ازحق


واسه اونکه دوسش داری


نمیگی حرفی ازرفتن


روقانون پاتومیزاری


 

یه وقتا رنگ ارامش

به ظاهر روی دنیاته


 سکوت سرد وطرفانی


یه وقتا عینه حرفاته

 

یه وقتا این سکوت اره

یه وقتا بهتر ازفریاد

یه وقتا ادم ساده

میشه عاشقترازفرهاد

 

یه وقتا چهره اروم

غم ودردش فراوونه

نمیگه حرفاشواما

دلش ازادما خونه

 

یه کارجدیدوبدون ویرایش

منتظر نظرات شماست

تابهتربشه

منتظرتون هستم

تااشکالات کاربرطرف بشه

وبره تولیست بایگانی

ممنون که منومیخونید


 

 


 

https://www.academytaraneh.com/7622کپی شد!
876
۱۷