نهنگ گشنه

یه روزی دلم هوس کرده سفــــــر
بی بهانه دل به یادت رفته اســــت
چی میگم که تو با من همراه بشی
سیاه پوشم دل و جانم مرده اســت
***
اومدی با نا له و غصه و غـــــــم
حدس تو عروسی و گشتن نبــود
فکر نکردی یه بهانه واسه عشق
با کلک تو را کشیدم خیلـی زود
***
گفتمت نخند دلم اسیر درد
اومدی با من یه درد دل کنی
ببینی دریا و ساحل موج آب
غم و تنهایی و غصه ول کنی
***
صدای سریع بادِ خیلی تنـــــــــد
با تمنّا هم مسیرش ســــــر زدی
من و موسیقی و عشقم در کــــنار
خیلی خوشحالم که پیشم اومدی
***
پا برهنه روی شن های نجیـــــــب
هم نفس همسایه ی دریا شدیـــــم
رو همون صخره ی خوابیده تو موج
با یه قصه درِ شادی ها زدیــــــــم
***
هم نوایی کردی با اون ا لتــماس
توی دریا ترس دارم از ســراب
جامه ی شنا رو پوشیده دلــــــم
دست تو گرفتم و رفتم تـو آب
***
تا گلو ها نمی دریا رسیــــــــــــد
اصرار کردی باز هم بریم وســــط
دل شکستی گوش کردم حرف تو
نمی دونستم رسیدم لب خـــــط
***
ناگهانی یه نهنگِ خشمگیــــن
تو رو با نعره گرفته بی صــــدا
خون تو پاشیده رو آبای شـــور
چه کنم در این نمایش ای خدا
***
دست تو محکم گرفتم زیــر آب
یا علی گفتم و عشقت خونده ام
با خدا خدای گفتن ها چــه زود
تو رو از دندون گشنه بـرده ام
***
ترس و وحشت تو رخت ظاهر شده
با بغل گرفتن آروم شـــــــــــدی
دیدی که تو سختی ها همراهتـــــم
اگه تو جایم بودی دست می زدی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۰/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7143کپی شد!
609
۱