دیره / دنیا کوروش نژاد

وقتی میبینم رو به رومی ، اما دلت یه جای دیگه س

وقتی برام از عشق میگی،عشقی که به رقیب من هس(ت)…

وقتی برات دیوونه وار از ،عاشق شدن ترانه گفتم

وقتی میبینی واسه چشمات،دائم به چه حالی می افتم

با اینکه با من خیلی خوبی،اما داری از خونه میری

وقتی میگی من رو نمیخوای، با یه سکوت سردسیری…

تو داری میری! من نمیخوام!این عشق منو باور نداره!

اما میدونم دیگه دیره!این رابطه آخر نداره!

اما تو بازم رو به رومی،بازم نگاهت جای دیگه س

بازم برام از عشق میگی،اما دلت با من غریبه س

از این نویسنده بیشتر بخوانید: