رویا

به نام خدا
ما غرق رؤیایــــــــــــیم
در انتهـــــــــــــــای راه
من می کشم سیــــــگار
تو با سکوتـــــــــت آه

ما در شب حســـــــرت
با غصه جنگـــــــیدیم
از عشق و رؤیامــــون
مردونگی دیدیــــــــــــم

اما تو با انــــــــــــــکار

عمق نگات لــــــــــرزید

من با غمت مُـــــــــردم

تو غرق یک تــــــــردید

عشق من و تو مُــــــرد

در یک شب بن بـــست

کابوس پیدا شــــــــــد

در این غروب پــست

بسه تمومــــــش کن

بازنده ی راهیـــــــم

ایستگاهمون ســرده

چون ما نمی خواهیم

ترانه سرا رشاد عقیلی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66095کپی شد!
631
۵