در جستجوی معشوق…

من تورا می جویم گرچه تو پیدایی

هم کویری هم رود وه چه بی همتایی

هر کجا را دیدم روی زیبایت بود

 در همه صحراها جای پاهایت بود

 گل که از خاک شکفت نام تو بر لب داشت

ماه هم عکس تورا بر رخش هر شب داشت

من تو را در سیبی روی شاخه دیدم

من تو را در عطر نرگسی بوییدم

 هر کجا زیبا بود متبلور بودی

بر همه زشتی ها مهر باطل بودی

بلبلان نام تو را هر سحر می خوانند

 نام زیبایت را همگان می دانند

 همه دنیا پژواک من سراپا گوشم

همه فریاد زنان من ولی خاموشم

 تو مپندار که من نام تو یادم نیست

 ان قدر مست توام نای فریادم نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6105کپی شد!
888
۸