فوق العاده

کنار این دغدغه ها، همیشه گرم و ساده ای
همیشه سرد و ابری ام؛ همیشه ایستاده ای
همیشه ایستاده ای؛ حریصِ ردّ پای من!
کجاست شونه های تو؟ دلیلِ بغضهای من!

تو بهترین قصیده ای؛ پر از هوای ابری ام
از دست ِاین مترسکا، دلم گرفته؛ عاصی ام
یه مزرعه ترانه ام، ترانه های بی صدا
کجاست بوسه های تو؟ به روی سینه ام بیا

کلاغ مشکی حسود، نشسته روی گُرده ام
میون این ترانه ها، همیشه زخم خورده ام
همیشه زخم خورده ام؛ همیشه جاده بوده ای
کجای این مسیرها…؟ چرا پیاده بوده ای؟

بیا سوار دل بشو؛ کلاغ قصّه، سوت شه
مترسکِ ترانه هام، توو چشم هر حسود شه
که تو! همیشه عاشقی، همیشه گرم و ساده ای
با اینکه سرد و ابری ام؛ ولی تو فوق العاده ای!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5453کپی شد!
1146
۲۵