وقتی بهت فکر میکنم

وقتی به توفکر میکنم درگیر میشم باسقوط

بن بست میشه بودنم همراه میشم با سکوت

خیس ازتومیشه لحظه هام بی انکه بارونی بشم

تاریک میشم پشت شب تکرار میشم توعدم

سهم من ازتوسهم نیست وقتی به توفکر میکنم

وقتی به صرف بودنت روبودنم خط میزنم

وقتی به توفکر میکنم راهم به مردن دیرنیست

ازدورمیبینم ببین این خواب بی تعبیر نیست

ازروزهایی که گذشت چیزی بجزتردید نیست

خاموش میشه این چراغ وقتی دلش خورشید نیست

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/51961کپی شد!
1654
۱۰