خیلی وقته ندیدمش ..

یه اشتباه کوچولو شد باعث جدا شدن

 

اون زندگی شو می کنه ، سهم منه تنها شدن

 

سهم منه از زندگی درد و غم و رنجیدنش

 

بسه دیگه تنها شدن ؛ بگید ، بیاد بخشیدمش

 

هرگز توی فکرم نبود اینطوری غصه دار بشم

 

هیچ موقع باورم نبود یه روزی بیقرار بشم

 

آتیش گرفتم تو تبم ؛ خیره به دیوار شبم

 

کاشکی بیاد دیدن من ؛جونم رسیده به لبم

 

بهش بگید زندگی مو من زیر پاش فرش می کنم

 

عطر خوب بودنش و تا آسمون پخش می کنم

 

از روزی رفته بدجوری این دل من عاشقتره

 

از اون روز جدایی مون ده ساله داره میگْذره

 

دلم چقد تنگه براش ؛خیلی وقته ندیدمش

 

بگید بهش پشیمونم ؛بهش بگید بخشیدمش

 

 

 

۵/۱۱/۹۰

 

https://www.academytaraneh.com/4909کپی شد!
1589
۳۷