پارتیتور

سرم روی زانو، چشام خیسِ خیسن
واسه یه ملودی غزل می نویسن
یه آهنگ کهنه که اسمی نداره
اگه زنگ گوشیت اَمونی بذاره
سرم روی زانو، دلم زیر پاته
یه سینکوپ توی هق هقِ لحظه هاته
یه آهنگ زخمی، پر از نیم پرده
سکوت سیام بیقرارت نکرده؟
سرم روی زانو، حریص نگاتم
یه هارمونی روی تُن بوسه هاتم
یه آهنگ کهنه که زخمش عمیقه!
که کنترپوان دلم زیر تیغه!
سرم روی زانو، تنم گُر گرفته
تِنور توی بغض صدایم شکفته!
طنین یه آرشه روی قلب تنهام
یه سمفونی از کشتن آرزوهام
سرم روی زانو، غرورم شکسته
ته ِ پارتیتور ُ یکی دیگه بسته
صدای یه ارکستر بازم عین مته
همون یکی دیگه بازم پشت خطه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4590کپی شد!
796
۱۲