خودت خواستی

 

خودت خواستی ازت رد شم     خودت خواستی ازت دور شم

نه اینکه من دلم می خواست     خودت خواستی که مجبور شم

خودت چشماتو می بستی         روی احساس بی حدم

خودت باعث شدی که من        تا این اندازه بات سردم

همش دلشوره و تهدید             همش شک و خود آزاری

همش قایم شدم از تو              همش ترس و گرفتاری

دلم خون شد کنار تو               دلم مرد از تپش افتاد

دلم دست تو بود هدیه             یکی اونو بهم پس داد

دیگه دست تو خالی شد          نه من موندم نه این حرفام

نگو تقصیر من یا توست        خودت دل کندی از دنیام

 

 

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/45536کپی شد!
1387
۴۱