قصه ما آدما

قصه ما آدما
قصه بود ونبوده

قصه عاشقی و
عشق وجنونه

قصه امروز و فردا
قصه اوج وفروده

گاهی تلخه
مثه باختن
گاهی شیرین
مثه بردن

گاهی وقتا مثه شب
تیره وتاره
گاهی وقتا مثه آب
صاف وزلاله

گاهی وقتا گرمه گرمه
مثه مرداد
گاهی وقتا سرده سرده
مثه بهمن

گاهی وقتا سخته سخته
مثه صخره
گاهی وقتا نرمه رنرمه
مثه مهتاب

گاهی وقتا
مثه دریا
گاهی وقتا
مثه رویا

قصه ما آدما
قصه بود ونبوده
قصه عاشقی و
عشق و جنونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4518کپی شد!
890
۱۱