نفس خسته

نفس توسینه ام نیس
چشام،اما هنوز خیس
می گم یه خورده ساکت
اما اینجا،کسی نیس!؟
صدات توگوشمه باز
یه قآب خالی و،عطرگل یاس
تومیخونی تموم قصه هامو
اماهرگز نمی بینی ،شبامو، گریه هامو
نفس تو سینه خسته اس
دلم خیلی شکسته اس
صدات توگوشمه باز
نکن ، گلایه آغاز
نسیم عطر تو، پیچیده اینجا
نشسته روتموم،خاطراتم
چقدرساکته بی تو، لحظاتم
نفس توسینه ام نیس
چشام ، اما هنوزخیس
می گم یه خورده ساکت
اما اینجا کسی نیس!؟

https://www.academytaraneh.com/4047کپی شد!
837
۶