اخطـــار

می نویسم دوباره با اخطار
از تمام و کمال این تکرار

از غزلگردی شبانه من
مرکزی بودنت در این پرگار

صندلی زیر پای من محکم
او خبر می دهد ز چوبه دار

شاید از ادعای ماندن تو
یک غزل مانده و کمی اصرار

چشم هایت حقیقتی روشن
حرف هایت دروغ بی اقرار

کج نهادیم خشت اول را
تا ثریا رود کج این دیوار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4037کپی شد!
875
۱۳